Newyddion Diweddaraf

 

Fel menter newydd 'rwyf wedi agor siop ar-lein i geisio gwerthu rhai o'r cynhyrchion sy'n deillio o'n hobïau. Cliciwch ar y faner isod i weld y siop, neu darllenwch ymlaen i wybod mwy.

Latest News

 

As a new venture I've opened an online shop to attempt to sell some of the resulting products from our hobbies. Click on the banner below to go to the shop, or read on to find out more.

Gwybodaeth Am:

Crefftau MAES MIERI

 

Dros y blynyddoedd mae aelodau o'r teulu, y rhai sydd yn byw yn Maes Mieri a'r rhai sydd yn dod draw i'n gweld yn achlysurol, wedi bod a sawl gwahanol math o grefftau fel hobïau. Mae'r crefftau yn cynnwys rhau y gall person eu gwneud yn y gweli pan fod afiechyd ac anabledd ddim yn gadael i weithgareddau eraill cael eu gwneud. Mae'r crefftau yn cynnwys rhau y gall cael eu gwneud gan yr hen a'r ifanc. Mae'r crefftau yn cynnwys:

  • Gwneud cardiau - cardiau Cymraeg, cardiau dwyieithog, cardiau gwag, ac ambell i garden Saesneg
  • Papurach Priodas
  • Gemwaith
  • Gwau

 

Crewyd y wefan yma i arddangos rhai o'r eitemau wedi'u gwneud â llaw 'rydym wedi creu dros y blynyddoedd.

 

Ond pe byddwn i gyd ddim ond yn creu drwy'r amser fe fyddau'r ty yn orlifo gyda eitemau a'u creftiwyd, a byddau ddim arian ar gael i brynu rhagor o adnoddau i'w defnyddio, felli mae'r rhai ohonom sydd yn gwneud cardiau yn ceisio perswadio'r aelodau o'r teulu nad ydynt yn gwneud cardiau i ddod yma i brynnu yr holl gerdiau sydd angen arnynt. Ac mae rhai ffrindiau hefyd yn dod yma i chwilio drwy'r blychau cardiau ag eitemau eraill o waith llaw pan fod angen arnynt hefyd.

 

Fel menter newydd 'rwyf hefyd wedi agor siop ar-lein i geisio gwerthu rhai o'r cynhyrchion sy'n deillio o'n hobïau.

 

Clickiwch ar y cyswllt "Crefftau Ar Werth" i weld mwy am syt 'rydym yn gwerthu ein creadigaethau.

 

Mae creftio wedi arwain i mi fod yn Wneithiriwr Cardiau Swyddogol i'r wefan Craftsuprint - The Worlds Largest Legal Craft Download Site! felli cliciwch ar y logo i weld lluniau o'r cardiau wyf wedi gwneud i'r wefan ffantastig yma. Rwyf hefyd yn aelod o "Tîm Creadigol" y dylunydd gwych Tina Fitch.

 

Yn ogystal a'r wefan yma mae hefyd gennyf flog lle mae lluniau o'm creadigaethau diweddaraf yn mynd i fynnu, rhan fynychaf ychydig o weithiau yr wythnos, yn ogystal a gwybodaeth am gystadlaethau rwyf wedi cymeryd rhan ynddynt, gwobrau, a.y.y.b. Cliciwch yma -> Blog Crefftau MAES MIERI Crafts Blog - i fynd i'r blog.

 

Gobeithio wnewch chi fwynhau edrych o amgylch y wefan ac yr ewch i edrych ar y gwefannau cysylltiadig.

 

Gwyneth

Information About:

MAES MIERI Crafts

 

Over the years members of the family, both those who live at Maes Mieri and those who come to visit, have had a variety of crafts as hobbies. The crafts include ones that can done in bed when bad health and disabilities prevent other hobbies from being attempted. The crafts include ones that can be done by the old and the young. Our crafting includes:

  • Making cards - Welsh cards, bilingual cards, blank cards, and the occasional English card
  • Wedding Stationery
  • Jewellery
  • Knitting

 

 

 

This site was created to display some of the handmade items we've created over the years.

 

But if we only created all the time the house would soon be overflowing with crafted items, and there would be no money available to buy more materials to use, therefore those of us who make cards try to perswade all members of the family who don't make cards to come here to buy all the cards they need. And some friends also come here to look through the boxes of cards and other handmade items when they need something to give.

 

As a new venture I've also opened an online shop to attempt to sell some of the resulting products from our hobbies.

 

Click on the link "Crafts For Sale" to see more about how we sell our creations.

 

Crafting has led to me being a Registered Card Maker for the Craftsuprint - The Worlds Largest Legal Craft Download Site! site so click on the logo to see photos of the cards I've made for this fantastic site. I'm also a member of the "Creative Team" of fantastic cutting file designer Tina Fitch.

 

In addition to this website I've also got a blog where pictures of my latest creations get uploaded, usually a few times a week, in addition to information of competitions I've taken part in, awards, etc. Click here -> .Blog Crefftau MAES MIERI Crafts Blog - to go to the blog.

 

I hope you enjoy having a look around this website and will go and have a look at the related websites.

 

Gwyneth

 

 

 

Cartref / Home : Crefftau / Crafts : Crefftau Ar Werth / Crafts For Sale : Cysulltu a Ni / Contact Us : Dolenni / Links

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth