Papurach Priodas

 

Nid yw'r rhan yma o'r wefan wedi eu gorffen eto, felli, tra yn disgwyl i'r cynnwys dod trosodd a cael eu ddiweddaru i'r dudalen yma, pam na ewch i edrych ar y papurach priodas ar ein hen gwefan - yma.

 

Mae'r dudalen yma ar y gweill

Os gwnewch chi rhoi'r term "wedding etiquette" i fewn i unrhyw beiriant chwilio few gewch rhestr hir, sy'n tyfu'n ddyddiol, o wefannau sydd yn rhoi'r arferion priodas "cywyr" i chi. Mae yna lawer o draddodiadau yn ymwneud a phriodasau, llawer ohonynt yna er mwyn hwyliso trefnu am y dydd fel bod pethau yn dilyn trefn adnabodiadwy.

 

Un o'r pethau mwyaf pwysig mewn priodas yw'r Papurach Priodas. O rhoi gwybod i bobl pryd mae'r briodas i gymeryd lle, drwy'r gwahoddiad, i Drefn y Gwasanaeth ar y dydd, ac ymlaen i'r enwau ar y byrddau, ac yn y blaen.

 

Mae awgrymiadau i lawer math o Bapurach Priodas i gyd i'w gweld ar-lein yn rhywle, ond nid wyf wedi dod i ben a cael gafael ar rhyw lawer ynglyn a priodasau dwyieithog, lle mae angen i'r holl bapurach fod yn ddwyieithog.

 

Ond priodasau dwy-ieithog sydd wedi bod diwethaf yn y teulu, felli roedd yn angen darllen lan am yr holl bosibliadau am eiriad y papurach ac yna addasu'r cyfan i'w gwneud yn ddwyieithog.

 

Yn rhan yma'r wefan hon fe welwch enghreifftiau o Bapurach Priodas a ddefnyddiwyd, ynghyd ag enghreifftiau o wahanol awgrymiadau y rhoddwyd at eu gilydd er mwyn i'r rhai oedd yn priodi ddewys ohonynt.

 

 

Pan ofynnwyd i mi wneud y papurach priodas ar gyfer priodas fy chwaer y peth cyntaf y gwnes i oedd edrych o amgylch y Wê i gasglu cymaint o wybodaeth ag y gallwn - cyn i mi ddechrau gwneud samplau na meddwl am syt i greu y nifer o eitemau oedd angen.

 

Fe rhoddes llawer a gasglais at ei gilydd mewn dogfen er mwyn fy atgoffa o pa bethau oedd angen a pa gwestiynnau oedd angen i mi ofyn i'm chwair a'i darpar wr ynglyn a beth hoffent fwyaf.

 

Dyma fersiwn .pdf o'r ddogfen a greais->

 

Gwyneth

Wedding Stationery

 

This section of the site isn't complete yet, therefore, while waiting for content to be migrated and updated to this page, why don't you have a look at the wedding stationery on our old site - here.

 

This page is under construction

If you put the term "wedding etiquette" into any search engine you will bring up a long, and ever growing, list of suggested websites to look at. There are a lot of traditions involved in organising a wedding, many of them built up over the years to make the organising easier and to facilitate the smooth running of things because the order of things follows a known pattern.

 

One of the most important things when organising a wedding are the Wedding Stationery. From notifying people of the date the wedding will take place, through the invitation, to the Order of Service, and on to displaying the names on the tables, etc.

 

There are suggestions for all the Wedding Stationery to be seen somewhere online, but I've not managed to find much of anything regarding bilingual weddings, where it's necessary for all the stationery to be bilingual.

 

But the last few weddings in the family have been bilingual ones, therefore it became necessary to read up all the possibilities for stationery wording, and then adapt everything to make them bilingual.

 

In this section of this website you'll see examples of actual Wedding Stationery that was used, in addition to exemplars put together as suggestions for the ones getting married to chose from.

 

 

When I was asked to make the wedding stationery for my sister's wedding the first thing I did was look around the Web to collect as much information as I could - before I started making samples nor think about how to create the numbers of items required.

 

I put bits of information collected into a document to remind me of what different sites said was needed and the questions I wanted to ask my sister and her intended about their preferences.

 

This is a .pdf version of the document I came up with ->

 

 

Gwyneth

 

 

Cartref / Home : Crefftau / Crafts : Crefftau Ar Werth / Crafts For Sale : Cysulltu a Ni / Contact Us : Dolenni / Links

Gwefan gan Gwyneth / Website by Gwyneth